Zmiany w prawie spadkowym

W niedzielę weszły długo oczekiwane zmiany w prawie spadkowym dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe.

Obecnie, spadek dziedziczy się z dobrodziejstwem inwentarza – tj. do wartości jego aktywów. Do tej przyjmowało się cały spadek i odpowiadało za długi bez względu na ich wartość. Natomiast, gdy spadkobierca chciał ograniczyć swoją odpowiedzialność musiał złożyć stosowne oświadczenie.

Nowe przepisy oznaczają, że odpowiada się za długi spadkodawcy tylko do wartości masy spadkowej.

Trzeba jednak pamiętać o sporządzeniu wykazu majątku. Jest to bardzo ważny element postępowania spadkowego.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w sprawach rodzinnych ułatwiła prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem.

Od września bieżącego roku sprawy te mogą być prowadzone łącznie.  Oznacza to, że nie trzeba wytaczać już dwóch oddzielnych spraw. Do czasu nowelizacji sprawy o władzę rodzicielską, np. o jej ograniczenie czy zmianę sposobu wykonywania prowadzone były z udziałem ławników. Obecnie skład sądu na obu rozprawach jest taki sam, tzn. jeden sędzia. Mogą być one w związku z tym rozpatrywane łącznie.

Nie ma jeszcze możliwości, aby do sprawy o kontakty czy władzę rodzicielską dołączyć sprawę o alimenty. Muszą być wytoczone oddzielne sprawy.

 

nowelizacja KRO – wyrok rozwodowy

Nastąpiła zmiana przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zakresie orzekania w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej. W braku szczegółowego porozumienia między rodzicami sąd nie ogranicza już obligatoryjnie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Obecnie w braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może on jednak powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

 

Ponadto na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rozwiązanie to jest przydatne dla rodziców, którzy potrafią po rozwodzie ustalić wspólnie kontakty ze swoim dzieckiem. Wówczas nie muszą być one sztywno określone i mogą zostać dopasowane indywidualnie do potrzeb każdej rodziny.

 

 

odwołany urlop

Biuro podróży chce odwołać Tobie urlop, bo twierdzi, że jest za mało chętnych i zamiast tego proponuje inną, znacznie gorszą ofertę?
Przeczytaj , co udało się osiągnąć innemu turyście w tym przypadku:
http://www4.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308029919-Odszkodowanie-za-zastepczy-hotel-od-biura-podrozy.html

W razie pytań, proszę o kontakt.

Problemy z egzekwowaniem kontaktów

Jesteś rodzicem, któremu utrudnia się kontakty z dzieckiem? Czy może drugi rodzic nadużywa prawa do kontaktów z dzieckiem? Co robić w tej sytuacji?
Należy się wówczas zwrócić należy się do sądu z wnioskiem o zagrożenie ukaranie rodzica karą pieniężną. Postępowanie składa się z dwóch etapów. We wniosku trzeba wskazać konkretne zachowania, za jakie ewentualna kara miałaby być nakładana. Trzeba określić, na czym polega niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia lub ugody. Jako przykład wskazać może ukrywanie dziecka w terminach wyznaczonych kontaktów, czy przedłużanie godzin spotkań z dzieckiem. Sąd wówczas zagrozi ukaraniem karą pieniężną.
Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty kary, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd na podstawie wniosku strony uprawnionej nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej. Co jest bardzo istotne zapłata oznaczonej przez sąd sumy pieniężnej będzie następowała na rzecz osoby, która składa wniosek (a nie na rzecz Skarbu Państwa) i to za każde naruszenie obowiązku. Wysokość kary sąd określi z uwzględnieniem sytuacji majątkowej osoby, na którą została nałożona. Przepisy te mają ułatwić realizację kontaktów z dziećmi.
Po uprawomocnieniu się postanowienia, w którym nakazano zapłatę kary, nie jest konieczne uzyskanie klauzuli wykonalności.

spadki z zagranicy

17 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące spadków z zagranicy. Zachęcam do lektury artyułu:

http://www4.rp.pl/Spadki-i-darowizny/307069846-Spadki-z-zagranicy-po-nowemu.html

Przyszłość związków parnerskich na świecie

W dniach 10-11.07.2015 r.  w Cambridge (Wielka Brytania) odbyła się konferencja „The Future of Registered Partnerships” organizowana przez Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet Durham, w której brałam udział. Podczas konferencji analizowano podejście różnych państw do związków partnerskich i małżeństw (w obu przypadkach homoseksualnych i heteroseksualnych). Omawiano także ochronę prawną konkubinatów.

Osoby dorosłe w niektórych krajach Europy, czy świata (na konferencji byli też referencji z Nowej Zelandii, czy Australii) mogą wybrać zawarcie związku małżeńskiego, związku partnerskiego, czy życie w konkubinacie. Zaobserwowano, że zwiększa się podobieństwo instytucji małżeństwa i związku partnerskiego. W niektórych krajach skandynawskich odchodzi się w ogóle od instytucji związku partnerskiego.

Wśród ciekawostek podano, że Holandia i Tasmania (ma oddzielne ustawodawstwo) przewidują zawarcie związku partnerskiego nie tylko pomiędzy partnerami, ale np. między matką a córką.

Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany szczegółami, proszę o kontakt.

sprawy karne

Radca Prawny jako obrońca w sprawach karnych.
Od 1 lipca 2015 r. radca prawny będzie mógł świadczyć pomoc prawną i występować jako obrońca także w sprawach karnych. Radcy będą przysługiwały takie same uprawnienia jak adwokatowi. Zapraszam do kontaktu z kancelarią także w sprawach karnych.

Ciekawe orzeczenie – wydziedziczenie

Szanowni Państwo,

poniżej link to ciekawego orzeczenia związanego  z wydziedziczeniem.

http://www4.rp.pl/artykul/1194566-Nie-mozna-wydziedziczy-corki-za-zadanie-zachowku-po-matce.html

alimenty dla pełnoletniego dziecka

Do kiedy trzeba płacić alimenty zasądzone na dzieci?

W tym zakresie polecam artykuł:

http://www4.rp.pl/artykul/1190317-Oblal-cztery-razy-mature–straci-alimenty.html