Cennik

Wysokość honorarium za wykonanie wskazanej przez Klienta czynności każdorazowo określana jest przed jej dokonaniem, tak, aby umożliwić Klientowi podjęcie świadomej decyzji i nie narażać Go na konieczność poniesienia nieprzewidzianych wydatków.

Cena za usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego nakładu pracy. Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem. Istnieje możliwość wyboru sposobu wynagradzania. Może to być system godzinowy, czy ryczałtowy.

Przykładowe stawki wynagrodzenia w postępowaniu pozasądowym:

  • ustna porada prawna, sporządzenie wezwania do zapłaty od 200 złotych. W przypadku spraw o dużym stopniu zawiłości cena może ulec zwiększeniu (wycena porady jest dokonywana przed jej udzieleniem);
  • opiniowanie treści umowy – od 200 złotych w zależności od stopnia jej złożoności;
  • sporządzenie opinii prawnych – od 200 złotych w zależności od stopnia jej złożoności;

Przykładowe stawki wynagrodzenia w postępowaniu sądowym:

Minimalne stawki wynagrodzenia w postępowaniu cywilnym (procesie) uzależnione są od stopnia zawiłości sprawy i nakładu pracy radcy prawnego. Są one oparte o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. i wynoszą, w zależności od wartości przedmiotu sporu (tzw. wartości sprawy):

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wynagrodzenie w sprawach takich jak np. zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, dział spadku, podział majątku małżeńskiego, rozwód, separacja, sprawy opiekuńcze, a także w sprawach dotyczących bieżącej obsługi spółek uzależnione jest od nakładu pracy i stopnia złożoności sprawy.

Harmonogram płatności honorarium jest ustalany z indywidualnie z każdym Klientem. Istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

Podane ceny są cenami netto – do każdej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Za wykonane usługi każdorazowo Kancelaria wystawia fakturę VAT.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi kancelarii w skali miesiąca, proponuję odpowiednią stawkę miesięczną, czy za poszczególne zadanie.

W przypadku konieczności prowadzenia sprawy sądowej poza terenem miasta Poznania, ustalane jest z Klientem wynagrodzenie za dojazd na rozprawę.