Zarząd nieruchomością w postępowaniu egzekucyjnym.

Poniżej znajduje się kilka informacja ważnych zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników dotyczących egzekucji z nieruchomości należącej do małżonków.
Jeżeli małżonek albo małżonkowie nie uregulują ciążących na nich zobowiązań, może dojść do wszczęcia przeciwko nim egzekucji, w tym też do egzekucji z nieruchomości.
Komornik, rozpoczynając egzekucję, zajmuje nieruchomość. Tytuł wykonawczy (wyrok) wystarczy do zajęcia nieruchomości, jeżeli jest on wystawiony na osobę, która pozostaje w związku małżeńskim. Podejmowanie dalszych czynności uzależnione jest od tego czy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, wystawiony na oboje małżonków. Małżonek może sprzeciwić się zajęciu nieruchomości, wówczas wierzyciel w ciągu tygodnia powinien wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi. Jeżeli wierzyciel tego nie zrobi, to postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Natomiast jeżeli małżonek nie sprzeciwi się czynności komornika, to wierzyciel, który zamierza prowadzić egzekucję, do dokonania dalszych czynności musi także wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi. Nie jest jednak dyscyplinowany tygodniowym terminem. Jeżeli wierzyciel nie wystąpi do sądu z omawianym wnioskiem, to postępowanie egzekucyjne umorzy się z mocy samego prawa w ciągu roku od dokonania ostatniej czynności.
Zajęcie nieruchomości polega tylko na wezwaniu dłużnika do zapłaty w terminie dwóch tygodni oraz jednoczesnym przesłaniu do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji.
Kolejnym etapem egzekucyjnym, który może być wykonany tylko wówczas, gdy wierzyciel dysponuje klauzulą wykonalności nadaną przeciwko obojgu małżonkom, jest powierzenie zajętej nieruchomości w zarząd.