konferencja

Szanowni Państwo na początku tygodnia miałam przyjemność brać udział w konferencji o pieczy zastępczej i adopcji, organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. W załączeniu link do wydarzenia;

https://rzeszow.tvp.pl/39933837/ciagle-powstaje-za-malo-rodzin-zastepczych?fbclid=IwAR2AU43Ymron2Xc9BygjUmLBiFwiwSozZ7GRSW5d31R5Fq-LCAKxe-PlFVA

Odszkodowanie za nieudany urlop

 

Zbliża się koniec wakacji. Zdarzają się takie sytuacje, że urlop nie spełnił naszych oczekiwań, a hotel nie odpowiadał temu, co widzieliśmy w biurze podróży na folderze. Co możemy w takiej sytuacji zrobić?

Niedawno zmieniły się przepisy i reklamacji nie musimy już składać w ciągu 30 dni od zakończenia wycieczki. Zastrzeżenia powinniśmy jednak zgłosić jak najszybciej i najlepiej je udokumentować. Dokumentacja przyda się w razie ewentualnego procesu z biurem podróży. Nowe przepisy wydłużyły termin w ciągu którego można dochodzić swoich praw. Obecnie wynosi on 3 lat.

Jeżeli Państwa urlop nie spełnił Państwa wymagań, to zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Przedawnienie

Zmiana terminów przedawnienia
Szanowni Państwo, informuję, iż skracają się terminy przedawniania. Obecnie termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Ponadto roszczenie stwierdzone już prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Co więcej dodano także przepis zwiększający ochronę konsumentów, który stanowi, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu z kancelarią

Prawo i obowiązek małżonka zarządu majątkiem wspólnym.

Szanowni Państwo,
w nowej publikacji Prawa i obowiązki członków rodziny znajduje się mój artykuł pt. Prawo i obowiązek małżonka do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnych. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

bty

prawo spadkowe i rodzinne

Szanowni Państwo,
można już kupić najnowsze wydanie repetytorium do prawa spadkowego i rodzinnego, którego jestem współautorką.
 
 
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16874-spadki-i-prawo-rodzinne-pytania-kazusy-tablice-testy

nowe pozycje książkowe

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż pojawiły się dwie ciekawe publikacje na rynku wydawniczym. W pierwszej „Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym” pod red. J. Łukasiewicza, A. Arkuszewskiej i A. Kościółek znajduje się mój artykuł pt. Skutki odwołania darowizny, która weszła do majątku wspólnego, w stosunku do jednego z małżonków. W drugiej publikacji: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, pod red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska jestem współautorką tekstu Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja – postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego.

Komornik a VAT

Szanowni Państwo, ważna informacja dla dłużników.

Komornik sądowy, który prowadzi egzekucję, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Orzekł tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów (sygn. akr III CZP 55/16). W praktyce oznacza to, że gdyby komornik postąpił wbrew orzeczeniu i doliczył VAT zasadna wydaje się skarga na czynności komornika. Wnosi się ją w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o czynności, w tym przypadku od dnia otrzymania postanowienia komornika. Opłata od skargi wynosi 100 zł  i wnosi się ją bezpośrednio do komornika.

alimenty na rzecz byłego małżonka

Szanowni Państwo,

zachęcam do przeczytania artykułu związanego z alimentami na rzecz byłego małżonka:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1064105,alimenty-dla-bylego-malzonka-5-lat.html

Co grozi obecnie za niepłacenie alimentów.

Wchodzą w życie nowe przepisy karne w zakresie niealimentacji. Obecnie przestępstwo popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że dużo łatwiej popełnić przestępstwo niealimentacji niż przed nowelizacją. Do tej pory należało uporczywie uchylać się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsza odpowiedzialność powstaje w przypadku, gdy osoba uprawniona nie ma możności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Dla dłużników alimentacyjnych ważna jest informacja, że nie podlega karze sprawca przestępstwa, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

ochrona wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym

Szanowni Państwo,

jeżeli są Państwo dłużnikami, to polecam przeczytać poniższy artykuł:

http://www.rp.pl/Place/305179922-Podwojna-egzekucja-a-ochrona-czesci-wynagrodzenia-dluznika.html#ap-2